مبلغ دقیق و نهایی آزمون را به کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا زیر ( متعلق به موسسه اندیشمندان جوان لوتوس مشایخ ) واریز نموده و رسید آن را حتما در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها-قسمت مستندات مالی ) بارگزاری نمایید.

6219-8670-0010-1457 | شماره کارت

9103.810.4003547.1 | شماره حساب

IR07-0560-9103-8100-4003-5470-01 | شماره شبا

*داوطلب ملزم به پرداخت هزینه آزمون طی 30 دقیقه پس از پیش ثبت نام اولیه میباشد.

*داوطلب ملزم به بارگزاری رسید پرداخت واریزی در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها-قسمت مستندات مالی ) بوده و این مهم باید بلافاصله پس از پرداخت هزینه نهایی آزمون صورت پذیرد. شایان ذکر است تایید آزمون حداقل 48 ساعت بعد از بارگذاری فیش انجام خواهد گرفت.

*تنها درصورت پرداخت هزینه نهایی ، ثبت نام تایید گردیده و تایید میشود.شایان ذکر است در صورت مغایرت هزینه پرداختی داوطلب با هزینه نهایی آزمون ، ثبت نام داوطلب تایید نخواهد گردید.