مبلغ دقیق کتاب ( درج شده در قسمت فروش کتاب ) را به کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا زیر ( متعلق به موسسه اندیشمندان جوان لوتوس مشایخ ) واریز نموده و رسید آن را حتما در فرم روبرو بارگزاری نمایید.

6219-8670-0010-1457 | شماره کارت

9103.810.4003547.1 | شماره حساب

IR07-0560-9103-8100-4003-5470-01 | شماره شبا