Deutschakademie Engel

Deutschakademie Engel

آزمون های TestAs کاغذی

آزمون های TestAs دیجیتال

موضوعات آزمون TestAs کاغذی

Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften

Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

Ingenieurwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

نمونه آزمون TestAs کاغذی

موضوعات آزمون TestAsدیجیتال

 Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften

Lebenswissenschaften

 Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

 Ingenieurwissenschaften

 Wirtschaftswissenschaften

 Medizin

نمونه آزمون TestAs دیجیتال